Zoek trefwoord in package

Afgeleide associaties

Alternatieven

Applicatie

Applicatielaag

Application_Component

Application_Event

Application_Function

Application_Interface

Application_Process

Application_Service

ArchiMate Viewpoints voor Bouwblokken

In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor een aantal ArchiMate viewpoints voor het modelleren van de verschillende bouwblokken en hun onderlinge relaties. In de diagrammen binnen dit hoofdstuk worden de viewpoints alleen uitgewerkt op basis van de elementen en de relevante onderlinge associaties. Een beschrijving van de concepten zelf wordt niet gedaan. Hierbij nemen we definities en mogelijke associaties over zoals die gedefinieerd zijn binnen de modelleertaal ArchiMate zelf. ArchiMate kent in het core model drie lagen, namelijk Business, Application en Technology layer. xBB kunnen toegepast worden in de drie hierboven genoemde lagen. Echter omdat het perspectief in dit document voor de xBB voornamelijk ligt op applicatie en infrastructuur zijn de viewpoints alleen voor deze twee lagen uitgewerkt. Voor de ABB wordt in ArchiMate gebruik gemaakt van de Behaviour kolom. Sinds ArchiMate 3 bestaan binnen deze kolom meerdere elementen. Bij de uitwerking in de viewpoints worden alleen de Application_Function en Technology_Function gebruikt. Is een ander concept bijvoorbeeld een Application_Process of Technology_Process relevant bij een uitwerking dan kan dit vanzelfsprekend ook toegepast worden. Voor de SBB wordt in ArchiMate gebruik gemaakt van de Active Structure kolom. Met name binnen de technology layer zijn veel verschillende concepten beschikbaar. Bij de uitwerking in de viewpoints wordt alleen de System_Software gebruikt. Is een ander concept relevant bij een uitwerking in deze dimensie dan kan dit vanzelfsprekend ook toegepast worden.

Architecture Patterns and Building Blocks

Package with the description of generic architectural building blocks and solution building blocks.

Architectuur Modelleren

Architectuur Modelleren Demo Cases

Beschrijving Alberto’s is een keten van Italiaanse ijssalons in een aantal plaatsen Verkoop van schepijs, ijstaarten en koffieproducten Sterk seizoensgebonden (zomer en feestdagen) Historisch gezien hebben de filialen een grote mate van autonomie:
 • Eigen leveranciers, inkoop, recepten en marketing
 • Eigen ICT beleid en budget
 • Eigen applicatie en data landschap
Stafafdeling voor:
 • P&O en salarisverwerking
 • Facilitaire zaken inclusief een ICT afdeling ter ondersteuning van de filialen
 • Gezamenlijke financiële verwerking en rapportage
 • Centrale prijs- en productbepaling
Knelpunten  
 • Toenemende concurrentie van prijsvechters zoals Starbucks en Swirl
 • Verschil in kwaliteit van de verschillende producten tussen filialen en tussen verschillende periodes
 • ICT afdeling kan door diversiteit van inrichting steeds minder ondersteuning bieden en ICT wordt steeds duurder
 • Kostprijs van de producten te hoog
 • Veel flexmedewerkers. Salarisverwerking is een knelpunt door grote verschillen in gegevensleveringen in tijd en formaat vanuit de filialen
 • Aanlevering van gegevens voor rapportages hebben lage kwaliteit waardoor rapportages weinig betrouwbaar.
Acties  
 • Alberto besluit om een aantal knelpunten op te pakken
 • Dat wil hij doen door de op het vlak van de informatievoorziening een aantal projecten te starten
 • Projecten dienen een oplossing te bieden voor de knelpunten
 • Voor projectbegeleiding trekt hij een architect aan: Giovanna
 • Giovanna krijgt invloed in de opzet van de projectagenda

Architectuur Repository

Architectuur Repository Metamodel

Architectuur model voor een aanpak op basis van een architectuur repository. In dit model zijn een aantal generieke architectuur onderdelen uitgewerkt. Dit dient enerzijds als voorbeeld voor een architectuur uitwerking. Anderzijds kan het uitgebreid worden met organisatie specifieke organisatie onderdelen van de architectuur. Daarmee wordt het een startpunt voor een organisatiebrede architectuur

Architectuur Repository Project sjabloon

Dit sjabloon is een package en diagram structuur voor een architectuurdocument, bijvoorbeeld een solution - of project start architectuur. Hierbij is in de diagrammen een koppeling gemaakt naar een viewpoint uitwerking zodat modelleurs ondersteuning krijgen bij het uitwerken van het model. Desgewenst kan dit package gekopieerd worden in EA om het projectspecifiek te maken. Vervolgens kan er een document van gegenereerd worden.

Architectuur Repository Stappenplan

In ARIO zijn meerdere modellen te vinden. Zoals de stappenplannen en een voorbeeld uitwerking van een architectuur op basis van een architectuur repository en ArchiMate.

Artifact

Basic LDM

BD-DWH Integration ABB

Bedrijfsarchitectuur

Beschrijving van de bedrijfsarchitectuur voor een werkwijze met een architectuur repository.

Bedrijfslaag

Bedrijfsprocessen en rollen

Op basis van een aantal eenvoudige processtappen en bijbehorende rollen kun je een aantal gewenste functies van het expertise netwerk definieren. Hieraan kun je vervolgens beheerprocessen en applicatiefuncties koppelen. Daarmee ontstaande contouren van het expertise netwerk

Bert Dingemans

Beschrijvende architectuur

BI and DataWareHousing

BI en DataWareHousing

Big Data Blueprint

Big Data Grondplaat

Big Data Infrastructure

Big Data Mechanismen

Big Data Mechanisms

Big Data Patronen

Big Data Patterns

Big Data proces

Beschrijving van een big data procesmodel bestaande uit activiteiten voor het tot stand komen van een implementatie

BIVP

BPMN

Business

Business_Object

Business_Role

Business_Service

Conceptual

Conceptual model viewpoints

The conceptual model has the focus especially on the business perspective. In these viewpoints only the entities and their mutual associations are described. So no details of attributes and the like. Within the conceptual modeling, the possibility to describe the meaning of entities and to get them unambiguously becomes clear and is one of the most important aspects of the conceptual model

Conceptueel

Conceptueel objectmodel

In dit onderdeel wordt een logisch model beschreven van de boom- en een netwerk of graafstructuur. Daarbij worden een aantal requirements uitgewerkt op basis waarvan een keuze voor een fysieke implementatie gemaakt kan worden

Contract

Core

Core model

Data analytics and -science

Data analytics en -science

Data Architecture

Data Architectuur

Data Architectuur

Data architectuur van een architectuur repository

Data Architectuur & Big Data

Data Architectuur Demo cases

Data Architectuur Metamodel

Modellen en bouwblokken voor het in kaart brengen van Big Data elementen ten behoeve van Big Data Architectuur

Data filtering and selection

Data filtering en selectie

Data Governance

Data Governance

Data Integratie

Data Integration

Data Kwaliteit

Data Management & Meta Data

Data Management Navigatie

Data Management Project Sjabloon

In deze viewpoints worden de verschillende notatiewijzen beschreven waarmee de data catalogus kan worden opgebouwd. Het is initieel gebaseerd op vier hoofdelementen maar kan eenvoudig worden uitgebreid. De elementen zijn:
 • Data Management
 • Conceptueel model
 • Logisch model
 • Fysiek model
Uitbreidingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld Data Security, Privacy maar ook aan interfaces zoals webservices, webapi's NoSQL etc. Indien deze later binnen de community relevant blijken te zijn dan worden deze alsnog uitgewerkt

Data Management viewpoints

Data management is mainly focused on the business aspects of the data. The elaboration is based on the DMBoK framework of Dama.org. Three viewpoints have been elaborated on ownership, use and quality. Here too, an extension is possible once the community needs it. The DMBoK includes a wealth of viewpoints in this. For the modeling we use ArchiMate concepts like stakeholder and requirements or constraints in combination with matrices.

Data Mappings

Data Modeling

Data Modelleren

In het beschrijvend model worden een aantal data modellen uitgewerkt van abstract (conceptueel model) naar technisch platform specifiek (fysiek model). Dit model is feitelijk het centrale model voor meta data waaraan de andere domeinen gekoppeld zijn.

Data modelleren

Data Modelleren

Data Modelleren Demo Cases

Data Operations

Data Operations

Data opslag

Data processing

Data qualities

Data Quality

Data science patterns

Data Security

Data Security

Data storage

Data types

Data types

Data verwerking

Data visualisaties

Data visualisations

Data_Object

DataFlow

Datakwaliteiten

Deelmodel vanuit project

Demo Case Aggregators

Demo Case Alberto urenregistratie

 • Alberto’s is een keten van Italiaanse ijssalons in een aantal plaatsen
 • Verkoop van schepijs, ijstaarten en koffieproducten
 • Sterk seizoensgebonden (zomer en feestdagen)
 • Historisch gezien hebben de filialen een grote mate van autonomie:
 • Eigen leveranciers, inkoop, recepten en marketing
 • Eigen ICT beleid en budget
 • Eigen applicatie en data landschap
 • Stafafdeling voor:
 • P&O en salarisverwerking
 • Facilitaire zaken inclusief een ICT afdeling ter ondersteuning van de filialen
 • Gezamenlijke financiële verwerking en rapportage
 • Centrale prijs- en productbepaling

Demo Case Alberto Vestiging

Demo Case ArchiMate viewpoints

Hier worden de viewpoints beschreven voor met name solution architecturen. Belangrijk hierbij is dat we het aantal concepten relatief beperkt houden en dat de verschillende viewpoints gerelateerd zijn aan het project template voor project architecten.

Demo Case DaMAcademy

Demo Case Home Delivery

Demo Case Logging

Demo Case Packagestructuur

Voorbeeld van een project structuur gebaseerd op de status van verschillende deelmodellen. Kenmerkend hierin is dat per fase een andere indeling geldt voor de repository. Deze aanpak geeft aan dat de package structuur geen beperking hoeft te zijn.

Demo Case Text2Tree

Demo Case Thuisbezorgd

Demo Case Toepassen bouwblokken

Inleiding Toepassen bouwblokken beschrijft de opzet en de definitie van bouwblokken. Bouwblokken worden bij {Organisatie} geïntroduceerd vanuit het perspectief van:
 • Hergebruik
 • Ontkoppeling
 • Generalisatie en specialisatie
 • Standaardisatie
 • Interactie tussen aanbieders en afnemers van informatievoorzienings concepten (op dit moment applicaties en infrastructuur maar dit moet ook toepasbaar zijn op bedrijfsarchitectuur)
 • Specificatie van kosten en opbrengsten
 • Verbeteren (versnellen) van de dienstverlening.
 • Informatiebeveiliging
Dit document bestaat uit de volgende delen:
 • Model: beschrijft de definitie, kenmerken en verbanden van het concept bouwblok en de bijbehorende specialisaties
 • ArchiMate viewpoints: uitwerking van de viewpoints voor de bouwblokken. Deze viewpoints zijn opgebouwd uit een beperkte set aan ArchiMate elementen en associaties.
 • Voorbeelden van uitwerking van de verschillende bouwblokken binnen de hierboven gedefinieerde ArchiMate viewpoints
 • Sparx implementatie, wijze waarop dit geimplementeerd wordt in Sparx en hoe het gecommuniceerd/gepubliceerd wordt naar de verschillende stakeholders.

Demo Case Werkinstructies modelmanager

Verzameling van werkinstructies voor de modelmanager rond de inrichting van de repository en het gebruik van Sparx Enterprise Architect

Device

Diagrammen

Doelen en behoeften

Architectuurmodellen voor de uitwerking van doelen, behoeften en principes rond de introductie van een architectuur repository.

DWH

DWH

Enumerations

ER

Expertise boom

Dit is een wat vreemde eend in de bijt omdat het een relatief klein onderdeel is van de gehele gewenste functionaliteit. Het is echter een specifiek project waarvoor subsidie aangevraagd is. Het heeft wel direct raakvlakken met het expertise netwerk omdat het een ontsluitingsvorm is. Bijkomend voordeel is dat het kan aansluiten op bestaande nderdelen in het applicatielandschap en alleen een extra functie is voor het transformeren van vrije tekst naar een onderwerpenboom en de relatie terug naar de brondocumenten

Expertise netwerk(voorbeeld)

Het expertise netwerk is een uitbreiding van de functionaliteit van drie onderdelen namelijk:
 • onderwerpenboom (T2T)
 • het samenwerken van experts om tot expertise te komen (O365)
 • zichtbaar maken van expertise in de TFG Academy.
Het TFG expertise netwerk is een mooi voorbeeld van hoe verschillende initiatieven van maten samenkomen en hoe we daarmee een extra propositie naar de markt kunnen doen. In dit model is een uitwerking gemaakt dat dient als discussiestuk omtrent deze propositie van een expertise netwerk.

Extra

Extra

Fysiek data model (Sparx)

Fysieke laag

Geavanceerde modellering

Gegevensmodel

Gewenste situatie

De gewenste situatie beschrijft een punt aan de horizon voor de logging architectuur. Het sluit daarbij aan bij de discussies rond de doelarchitectuur, met name op het vlak van service orientatie en bedrijfsregels

Hadoop components

Hierarchie

Hourglass ABB

Hourglass elements

Huidige situatie

Hybrid

Implementation

Implementation & Migration

Informatie architectuur

Beschrijving van de verschillende big data technieken die ingezet kunnen worden bij een big data oplossing

Informatiesysteem architectuur

Beschrijving van de aspecten van de tooling bij het werken met een architectuur repository. Enerzijds de benodigde functionaliteiten anderzijds een opsomming van diverse beschikbare tools.

Integratie

Kaderstellend

Kaderstellende architectuur

Kwaliteiten

Overzicht van algemeen geldende data kwaliteiten die ingezet kunnen worden voor het bepalen van de waarde van datasets

Location

Logical

Logical Application Model

In the logical application model we describe only which logical application functions are necessary within the solution without looking at the available components and information systems. This helps to create a technical independent application model which can later be used to model various solution scenarios and component stacks. These stacks will be analysed and compared with each other based on the functional and non functional requirements.

Logical data model viewpoints

The logical model describes the structure of the data in an implementation independent manner. (In EA, implementation is not entirely language independent unless you define your own data types. The logical model is mainly based on UML class diagrams with a number of extra entities such as enumerations and possibly interfaces for lookups. The latter you use especially for the generation of application code so is only then modeled.

Logical Scenario models

This is a package with four logical scenarios for the implementation of a register solution. These logical models have no relation with any physical implementation. Therefore the long list of alternatives is more relevant. These scenarios can help in the following situations:
 • Mapping functional requirements to scenarios
 • Mapping non functional requirements and qualities to scenarios
 • Complexity analysis of scenarios
 • Mapping possible solutions and components to scenarios
 • Describe scenarios with advantages and disadvantages

Logisch

Logisch applicatiemodel

Uitwerking van het model op basis van logische applicaties inclusief de uitwerking van de deelfuncties

Logisch applicatiemodel

Logisch objectmodel

Lookups

Master and Reference Data

Master Data

Master en Referentie Data

Master en Referentie Data zijn de werkprocessen gericht op het realiseren van generieke data entiteiten relevant voor een grote groep van stakeholders. Dit stelt bijzondere eisen aan de inrichting vanuit het perspectief van data kwaliteit. Daarmee ontstaat er een nauwe relatie tussen deze kennisdomeinen.

Matrices

Binnen deze package zijn een aantal matrices opgenomen om op eenvoudige wijze verbanden te zien tussen de verschillende views op de architectuur van een repository.

MDM Scenario models

Meta Data

Meta Data Demo Cases

Meta Data Management

Binnen wikipedia wordt voor meta data de volgende definitie gegeven: Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Deze definitie is krachtig in haar eenvoud. Vaak wordt van meta data gezegd dat meta data context toevoegt aan data. Het is hierbij van belang welke context dat is. Zo kun je voorstellen dat de meta data van een boek een andere context geeft dan bijvoorbeeld een foto in JPEG formaat of een tabel in een relationele database. In dit whitepaper is de context van de meta data enterprise data management. Dat betekent dan ook dat we data gaan verzamelen over data entiteiten vanuit het perspectief van data management om context toe te voegen aan deze data entiteiten. Voor data management is een internationaal raamwerk aanwezig name het Data Management Body of Knowledge ontwikkeld door DaMa.org. In dit whitepaper geldt dit raamwerk als startpunt voor ons model. In de volgende paragraaf wordt het DMBoK kort toegelicht.

Meta MetaModel

Metamodel

Metamodel bestaat uit een opsomming van verschillende voor architectuur relevante modelleertalen inclusief een aantal submodellen en talen. Op basis hiervan kan door de organisatie een selectie gemaakt worden van de voor hen relevante architectuurtalen en -subtalen.

Metamodel Data Modelleren

Het metamodel is uitgewerkt op basis van het DMBoK raamwerk. Echter dit raamwerk is in ontwikkeling. Dit houdt in dat een deel van het raamwerk wel uitgewerkt is en de anderen nog niet. Metadata is daarmee ondersteunend naar de overige data management kennisgebieden. Voor het werken met meta data geldt een whitepaper over de modelleerwijzen rond metadata.

Motivatie en implementatie

Kenmerken, eisen, vereisten die behoren bij Big Data

Motivation

Motivation

Motivation Views

MRDM Architectuur scenario's

Dit is een pakket met vier logische scenario's voor de implementatie van een Master Data-oplossing. Deze logische modellen hebben geen relatie met enige fysieke implementatie. Daarom is de lange lijst met alternatieven relevanter. Deze scenario's kunnen helpen in de volgende situaties:
 • Functionele vereisten toewijzen aan scenario's
 • Het in kaart brengen van niet-functionele eisen en kwaliteiten aan scenario's
 • Complexiteitsanalyse van scenario's
 • Mogelijke oplossingen en componenten toewijzen aan scenario's

MRDM Conceptueel Data Model

Verschillende conceptuele data modellen met een hiërarchie van conceptuele data entiteiten voor referentie en master data

MRDM Logisch Data Model

Logische datamodellen met een uitwerking voor verschillende referentie data logische structuren met data entititeiten, attributen en assoociaties.

MRDM Logische Architectuur

In het logische applicatie model beschrijven we alleen welke logische applicatiefuncties nodig zijn binnen de oplossing zonder te kijken naar de beschikbare componenten en informatiesystemen. Dit helpt bij het maken van een technisch onafhankelijk applicatie model dat later kan worden gebruikt om verschillende oplossingsscenario's en componentstapels te modelleren. Deze stapels worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken op basis van de functionele en niet functionele eisen.

Naar Referentie Architectuur

Node

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten

Opsomming van alle objecten binnen de architectuur gesorteerd op type en naam.

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten bij Viewpoints

Objecten Metamodel

Objectmodel Bouwblokken

Het objectmodel beschrijft het concept bouwblok zoals dat gedefinieerd is binnen het architectuurproces van {Organisatie}. Bouwblokken zijn communicatieve concepten tussen architecten onderling en tussen architectuur en de verschillende stakeholders binnen {Organisatie}, de diensten en eventueel externe stakeholders zoals leveranciers of ketenpartners. Het model bestaat uit een beperkte set aan concepten met onderlinge relaties. Dit model is uitgewerkt in een ArchiMate business objecten diagram. De concepten in het objecten en definitie diagram zijn vervolgens in detail uitgewerkt en beschrijven hiermee de kaders van de bouwblokken.

Objects

Omgeving

Other

Overzicht

Overzicht bouwblokken

Path

Physical

Physical data model viewpoints

The physical model is aimed at modeling platform specific modeling. This can be data modeling for (relational) databases, but also schema definitions (XSDs) are forms of physical data modeling. Within the physical data modeling much detail is added focused on the implementation. This is often aimed at generating source code (for example, DDL)

Physisch

Principle

Project

Referentie Architectuur

Requirements

Requirements en stakeholders

Simulator

Sipoc

SIPOC is een eenvoudige modelleerwijze voor het modelleren van bedrijfsprocessen, objecten en rollen. Er zijn een aantal voorbeelden gegeven. Kopieer een van de diagrammen en pas het aan naar de nieuwe SIPOCs.

Software qualities

Softwarekwaliteiten

Solution X

Solutions

Splunk oplossing

System_Software

T2T Proces

Technische architectuur

Beschrijving van de infrastructurele aspecten van een big data architectuur

Technische componenten

Technische laag

Technologie

Technology_Interface

Technology_Service

Uitwisseling

ViewPoints

Voorbeeld Logisch Applicatie Model (Engels)

Voorbeeld van een logisch architectuur model voor een register of MDM module. Geeft een voorbeeld van hoe je applicatiefuncties, interfaces en services in ArchiMate kunt combineren om een beschrijving te geven van de gewenste requirements.

Voorbeelden van bouwblokken

In deze voorbeelden worden een aantal aspecten van het modelleren op basis van bouwblokken uitgewerkt. Beschouw dit voorbeeld zonder dat er is nagedacht over de inrichting van de catalogi en de granulariteit van de bouwblokken. Tevens is dit nog niet besproken in de werkgroep en daarmee een voorstel van mijn kant en is dit onderwerp van discussie voor de volgende bijeenkomst. Daarnaast wordt alleen een toelichting gegeven bij de diagrammen, niet bij de daarin uitgewerkte concepten.

Werkmappen en projecten

XSD